šŸ”Ž Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

In het snel veranderende zorglandschap en door de toenemende zorgvraag is het een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Het is onze ambitie om in de huisartsenpraktijk kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan onze patiƫnten. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten van doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen bieden we deze zorg. Door gebruik te maken van modernisering en het patiƫntenportaal houden we de zorg up-to-date en behouden we de mogelijkheid tot laagdrempelig contact.


Visie

Wij staan voor een goed bereikbare huisartsenpraktijk, waar patiƫnten een vaste huisarts hebben die wordt ondersteund door een hecht team, met doktersassistentes en praktijkondersteuners die opgeleid zijn om onder supervisie van de huisarts te werken. Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij leveren persoonlijke en betrokken zorg vanuit een huisartsenpraktijk waar met plezier wordt gewerkt en waar goede contacten worden onderhouden met andere zorgverleners uit eerste en tweede lijn.


Privacy

Privacyreglement huisartsenpraktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Naast deze regels blijven de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg bestaan.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van deze wetgeving.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

oĀ Ā  voor zorgverlening;

oĀ Ā  voor financiĆ«le afhandeling;

oĀ Ā  voor doelmatig beheer en beleid;

oĀ Ā  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden in principe minstens 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling), er wordt geen schifting gemaakt van gegevens na 15 jaar, in welke wel en welke niet in het belang van de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan onze praktijk. Onze assistenten helpen u graag verder. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Minderjarig

Indien de patiƫnt minderjarig is, vermeldt u in uw schriftelijk verzoek de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. Dit kan alleen als u gezag heeft over de minderjarige.

De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) beschouwt de patiƫnt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Overleden

Indien de patiƫnt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens tussen zorgverleners

De praktijk wisselt pas na uw gerichte toestemming relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost of een andere zorgverlener. Bent u ā€™s avonds of in het weekend op de huisartsenpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de huisartsenpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele bijwerkingen. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Uitwisseling gegevens met derden

Zorgverleners, overheden en zorgverzekeraars wisselen bepaalde gegevens uit over de aard en omvang van het verzekerde pakket van een verzekerde. Dit is nodig om het financiƫle verkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar op een effectieve wijze te laten verlopen. Deze communicatie wordt mogelijk gemaakt door leveranciers van digitale diensten die gekwalificeerd zijn voor de veilige uitwisseling van deze gegevens.

In sommige gevallen kan uw huisarts uw verzoeken uw gegevens voor onderzoek beschikbaar te stellen.

Hij zal u daarover steeds vooraf informeren en om uw toestemming vragen.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiƫntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Privacyverklaring website en patientenportaal

Voor deze privacyverklaring verwijs ik naar de privacyverklaring van de website,

Meer weten

Wilt u meer weten over de AVG? Kijk dan opĀ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Kwaliteitskeurmerk

Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiƫnten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.